Bunch of random passwords:

2C4by7C2ovhRvu25
9YcwUk42zhy7FB8y
oPrRU8XmIhXFHJ18
1zTr2V6sR114WyH5
mm5saxfGuSA0AjGA
prtLzepKIruwaT52
atzb0s06xRvXkzY8
Mcv5ZRvcjsm7GDxp
Mcv5ZRvcjsm7GDxp
GWcdA5qZ7h50e1cg
37nHowbPqkwKyqYP
37nHowbPqkwKyqYP
LerHt3fI9sbq4wHj
WE5VO3UDj8hQZmSy
WE5VO3UDj8hQZmSy
LtjhgsdKpU7jREGN
T2zkveRyT99oM8eZ
T2zkveRyT99oM8eZ
w6roeNeFajnWwWbm
TlWCABrnQjFN20ff

Bunch of passwords based on words:

4sHeldonrinse
yoUrselv25
rUtil3ECorrUpti
rUtil3ECorrUpti
rafF3ertymAple
schOolhoo9ldenbur
tOmlinsopermanen23
tOmlinsopermanen23
sI8nistrAWhether
rI6ckettsarkansas
rI6ckettsarkansas
mCkInney2echoes
mCkInney2echoes
draMapret9ty
draMapret9ty
ca5rBoycattlema
ca5rBoycattlema
iNhoMogEexacerba25
iNhoMogEexacerba25
iNhoMogEexacerba25